Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010


Ψηφιοποίηση Αρχείων ν. Λακωνίας
Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους-Αρχεία Νομού Λακωνίας, γνωστοποιούν  ότι η πρώτη φάση της διαδικασίας ψηφιοποίησης  των Αρχείων έχει ολοκληρωθεί.
Η ψηφιοποίηση των Αρχείων επετεύχθη μέσω της ένταξης του Προγράμματος «Ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών Πολιτιστικών Συλλογών των Γενικών Αρχείων του Κράτους» στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»), το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Όλοι οι πολίτες και οι ερευνητές έχουν πρόσβαση στο ψηφιοποιημένο  υλικό μέσω του διαδικτύου. Η υπηρεσία των ΓΑΚ διαθέτει πλέον στο Κοινό ψηφιοποιημένα συμβολαιογραφικά αρχεία. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα Αρχεία των Συμβολαιογράφων Οιτύλου (1837-1848), Βοιών (1845-1849), Μυστρά (1867-1897), Σπάρτης Κων/νου Δημόπουλου (1863-1875), Σπάρτης Κυριάκου Μαρουδή (1861), Σπάρτης Νικολάου Πηλάλα (1848-1854, 1859).